Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Mgr. Eva Veselá, IČO 54545621, sídlem Janovická Lhota 39, 28504 Uhlířské Janovice (dále jen: správce).

Kontaktní údaje správce:

adresa: Mgr. Eva Veselá, Janovická Lhota 39, 28504 Uhlířské Janovice
telefon: +420 731 96 96 98
email: vesela@mineralizovana-stepka.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Tyto VOP jsou platné pro smluvní vztahy mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy těmito VOP neupravené, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem O ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, těmito VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).

GDPR – Zákazník bere na vědomí, že odesláním objednávky začínáme zpracovávat osobní údaje kupujícího ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), a to identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách. Ke zpracování osobních údajů kupujících dochází na základě plnění smlouvy nebo z důvodu plnění právní povinnosti, a to zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k předmětné objednávce.

II. Vymezení některých pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (spotřebitel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami).

Kupující, který není spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP.
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito VOP má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.

III. Závaznost objednávky

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí, tj. odešle objednávku, je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

IV. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku komunikace na dálku

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku (internet), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující musí v této lhůtě zboží na své náklady na adresu skladu doručit prodávajícímu (tzn. odstoupení musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty) spolu s písemným uvedením, že odstupuje od kupní smlouvy. Součástí písemného oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uvedení jména a příjmení kupujícího, číslo objednávky a určení způsobu pro vrácení kupní ceny (uvedení čísla účtu).

Při odstoupení od smlouvy má kupující právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí prodávajícímu předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Není-li to možné (např. spotřebování části zboží, zboží je zničené nebo poškozené) bude kupujícímu sníženo plnění o takto spotřebované, zničené či poškozené množství zboží, a to započtením nároku prodávajícího s nárokem kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy dle shora uvedeného, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je oprávněn částku, odpovídající skutečně vynaloženým nákladům spojeným s vrácením zboží, započíst s kupní cenou, která má být kupujícímu vrácena.

V. Platební podmínky

a) Dobírka– zvolí-li kupující tento způsob úhrady, bude mu k ceně a dopravě materiálu připočítáno doběrečné ve výši 60,-Kč. V případě bezdůvodného nepřevzetí materiálu na dobírku, je kupující povinen uhradit náklady spojené s přepravou (přepravné, balné).

b) Bankovní převodem– po obdržení objednávky zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího zálohovou fakturu s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží zaplatí kupující předem na bankovní účet prodávajícího uvedený na zálohové faktuře. Zboží je následně po připsání platby na účet prodávajícího spolu s fakturou odesláno kupujícímu, případně si kupující může zboží vyzvednout osobně ve skladu.

c) Hotově– v sídle prodávajícího při osobním odběru ze skladu v Kolíně.

VI. Dodání zboží

Kupující si může zvolit mezi dvěma způsoby dodání zboží:

a) osobní převzetí zboží – ve skladu prodávajícího v Kolíně.

b) doprava zboží na místo uvedené kupujícím – dopravu zboží zajišťuje na náklady kupujícího prodávající. Cenu za dopravu zboží hradí kupující, přičemž cena za dopravu je součástí kupní ceny zboží. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti Toptrans. V případě, že kurýr kupujícího ani na druhý pokus nezastihne na dodací adrese uvedené při registraci kupujícího na objednávce zboží, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky v depu přepravce. Úložní doba je 3 dny. Nedojde-li k vyzvednutí zásilky v úložní době, považuje se to za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího a zboží se vrací prodávajícímu, a to i v případě, že se kupující o oznámení o uložení zásilky nedozvěděl. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů s vrácením zboží a je oprávněn tento nárok započíst s nárokem kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

VII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, u něhož byla kupní cena zboží zaplacena před dodáním tohoto zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno; jinak úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

VIII. Záruka a reklamace

Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruku na spotřební zboží v délce trvání stanovené občanským zákoníkem, tj. 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které projeví v průběhu záruční doby. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí zboží. Ostatní vady zjištěné v průběhu záruční lhůty reklamuje kupující písemnou reklamací u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Reklamaci je možné uplatnit poštou nebo osobně v místě převzetí zboží u prodávajícího, a to tak, aby nejpozději v poslední den záruční lhůty byla reklamace doručena prodávajícímu.

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje kupujícího budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity. Kupující odesláním objednávky uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Kupující má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak e-mailem na adresu: vesela@mineralizovana-stepka.cz

X. Závěrečné ujednání

Potvrzením objednávky kupujícího je uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva, která je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.